Lời bài hát: Tiếng Chuông Nhà Thờ

Thánh đường tôn nghiêm
Giặc tràn tới chiếm
Gác cao quả thánh, đặt súng thay chuông
Khúc hát bạo cuồng
Tàn sát dân lành.

Đây xưa nay, ngày những ngày, những hồi chuông
Đây xưa nay, ngày những ngày, tiếng tiếng buông.

Tiếng buông hồi chuông nhân chủng
Cầu chúa ban phước ân lành cho nhân loại.

Đây xưa nay, ngày những ngày, những hồi chuông
Đây xưa nay, ngày những ngày, tiếng tiếng buông.

Tiếng buông hồi chuông vui mừng
Nỗi duyên đôi lứa uyên ương lập gia đình.

Đây xưa nay, ngày những ngày, những hồi chuông
Đây xưa nay, ngày những ngày, tiếng tiếng buông.

Tiếng buông hồi chuông nhân từ
Vui đón rửa tội tổ tông kẻ sơ sinh.

Đây xưa nay, ngày những ngày, những hồi chuông
Đây xưa nay, ngày những ngày, tiếng tiếng buông.

Tiếng buông hồi chuông rỉ rền
Đưa cất linh hồn kẻ chết về thiên đường.

Thế mà giờ đây
Thánh đường tôn nghiêm
Giặc vàng tới chiếm
Gác cao quả thánh, đặt súng thay chuông
Khúc hát bạo cuồng
Tàn sát dân lành
Tàn sát dân lành.

Nhưng rồi đây, rồi đây giết hết loài gian
Nhưng rồi đây, rồi đây giết hết loài gian
Nhạc thánh buông lơi đổ tiếng vàng
Đời đời âm vọng gác nghiêm trang.

Nhưng rồi đây, rồi đây giết hết loài gian
Nhưng rồi đây, rồi đây giết hết loài gian
Nhạc thánh buông lơi đổ tiếng vàng
Đời đời âm vọng gác nghiêm trang.