Nguyệt Gác Mái Đình

48 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Nguyệt rằng là tình rằng nguyệt i gác í ơ hơ ơ
Này có ó o mấy mái nay ớ ớ mái đình là chén í ơ ơ
Son là son song bên chưa cạn í
Mà này cũng có a sao tình là
Đã í ơ ơ la là đã say.
Chị rằng hai í ơi
Lẩn í khuất í là có bóng là bóng mây ì
Là tang ố ô tang ơ
Tính tang ô là tình tang i.
Lẩn rằng là tình rằng lẩn i khuất í ơ hơ ơ
Này có ó o mấy bóng nay ớ ớ
Bóng mây là mặt í ơ ơ
Sao là sao song bên thấy mặt
Mà này cũng có a dạ này
Là mới í ơ ơ la là mới yên.
Chị rằng ba í ơi
Đánh í tiếng là có bên là bên thềm
Là tang ố ô tang ơ
Tính tang ô là tình tang.
Đánh rằng là tình rằng
Đánh í tiếng í ơ hơ ơ này có ó o
Mấy bên nay ớ ớ bên thềm
Là trót í ơ ơ say là say song bên nhau lắm
Mà này cũng có a phải tìm
Là đến í ơ ơ la là đến nhau.
Chị rằng Tư í ơi
Trăng í nước là có một
Là một màu là tang ố ô tang ơ
Tính tang ô là tình tang.
Trăng rằng là tình rằng
Trăng i nước í ơ hơ ơ
Này có ó o mấy một này ớ ớ
Một màu là gọi í ơ ơ
Sao là sao song bên cho tỉnh
Mà này cũng có a giấc sầu
Là chiêm í ơ ơ la là chiêm bao.
Chị rằng Năm í ơi
Đông i liễu là có tây í la tây đào
Là tang... ố... Ô... Tang ơ... Tính...
Tang... Ô là...tình.
Xem thêm
photo
Bài hát Nghệ Sĩ Quan Họ
  Xem thêm
Bài hát Dân ca
Xem thêm
Từ khóa nổi bật: Nhac tre HOT | Nhac Bolero HOT