Lời bài hát: Ngồi Tựa Song Đào

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có... mấy song ơi ơ... đào
Là ngồi tựa có a song đào ấy mấy đêm là đêm í hôm qua
Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có... mấy song ơi ờ... đào
Là ngồi tựa có a song đào.
Hỏi người là người tri kỷ í ơ
Cũng có a ra vào là ra vào có thấy vấn vương.
Hử rằng là hội hừ
Gió rằng là gió lạnh í ơ có... suốt đêm ơi ờ … trường,
Là gió lạnh suốt đêm đông trường, ấy mấy đêm là đêm í hôm qua
Gió rằng là gió lạnh í ơ có... suốt đêm ơi ờ trường
Là gió lạnh suốt đêm đông trường.
Nửa chăn là chăn, nửa chiếu í ơ
cũng có a nửa giường, là nửa giường để đó đợi ai.
Hử rằng là hội hừ
Ngắt rằng là ngắt nhuỵ í ơ có... mấy bông ơi ơ … huê nhài,
là ngắt nhị cánh bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi tay em
Tay giơ ơ...là giơ đón gió í ơ
Cũng có a tay chòi là tay chòi đón gió vẹo trăng
Rủi...là may bởi tại ơ... Hằng ới a là chị Hằng …