Lời bài hát: Lý Thiên Thai

Trèo lên trái núi thiên thai nay thấy í ơ ơ
Đôi là đôi con chim loan phượng là anh rằng Hai ơi.
Mà này cũng có a ăn xoài, mà này cũng có a ăn xoài,
Tình tình đông nay bể í đông,
Lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.
Ai mang con sáo sang sông này để í ơ ơ
Cho là cho song bên sáo đói là anh rằng Ba ơi.
Mà này cũng có a sổ lồng, mà này cũng có a sổ lồng,
Tình tình bay con sáo bay,
Lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.
Sa chân bước xuống vườn chanh này thấy í ơ ơ
Hoa là hoa song bên muốn hái là anh rằng Tư ơi.
Mà này cũng có a sợ cành, mà này cũng có a sợ cành,
Tình tình gai nay lắm í gai,
Lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.
Chàng buông vạt áo em ra này em í i ra
Để em song bên đi chợ là anh rằng Năm ơi.
Mà này cũng có a kẻo đà, mà này cũng có a kẻo đà,
Tình tình trưa nay chợ trưa,
Lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.