Lý Thiên Thai

28 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Trèo lên trái núi thiên thai nay thấy í ơ ơ
Đôi là đôi con chim loan phượng là anh rằng Hai ơi.
Mà này cũng có a ăn xoài, mà này cũng có a ăn xoài,
Tình tình đông nay bể í đông,
Lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.
Ai mang con sáo sang sông này để í ơ ơ
Cho là cho song bên sáo đói là anh rằng Ba ơi.
Mà này cũng có a sổ lồng, mà này cũng có a sổ lồng,
Tình tình bay con sáo bay,
Lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.
Sa chân bước xuống vườn chanh này thấy í ơ ơ
Hoa là hoa song bên muốn hái là anh rằng Tư ơi.
Mà này cũng có a sợ cành, mà này cũng có a sợ cành,
Tình tình gai nay lắm í gai,
Lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.
Chàng buông vạt áo em ra này em í i ra
Để em song bên đi chợ là anh rằng Năm ơi.
Mà này cũng có a kẻo đà, mà này cũng có a kẻo đà,
Tình tình trưa nay chợ trưa,
Lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.
Xem thêm
photo
Bài hát Đoàn Quan Họ Bắc Ninh
  Xem thêm
Bài hát Dân ca
Xem thêm
Từ khóa nổi bật: Nhac tre HOT | Nhac Bolero HOT