Lúng Liếng

Lúng Liếng

Nghệ sĩ: Nghệ Sĩ Quan Họ

Thể loại: Dân ca

52

Lời bài hát: Lúng Liếng

Lóng lánh là lóng ơi à lánh ơi í i
Mắt í i i người
Là à người lóng lánh cũng rằng như sao
Là sao trên trời là chứ em có a nhớ người
Lắm lắm phú lí tình là đôi người ơi
Là chứ em có a say người
Lắm lắm phú lí tình là đôi người ơi.
Lúng liếng là lúng ơi à liếng ơi
Miệng í i người cười
Là a cười lúng liếng cũng rằng có đôi
Là đôi í i đồng tiền
Là chứ tôi có a với người
Muốn í i kết i phú lí tình là kết nhân duyên
Là chứ tôi có a với người
Muốn í i kết i phú lí tình là kết nhân duyên.
[Coda:]
Phú đi là đi tìm Quý cũng rằng là bạn tiên
Là tiên chơi bời
Là chứ em có a với người,
Đôi í đã phú lí tình là đã đáng đôi
Là chứ em có a với người
Đôi i đã phú lí tình là đã đáng đôi.